ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การใช้สารสนเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

            ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การใช้สารสนเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้อง Meeting Room ของห้องสมุด ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้

1. CMUL OPAC ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 – 14.40 น. (40 นาที)
2. การสืบค้น e-Books, e-Databases เพื่อการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.00 น. (1 ชั่วโมง)
3. Journal Metrics การประเมินคุณภาพวารสารและวิธีพิจารณาวารสาร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.00 น. (1 ชั่วโมง)
4. EndnoteX8 โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูป ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.30 น. (1.30 ชั่วโมง)

            โอกาสนี้ ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม (ฟรี) ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.do/etGyN หรือ e-Mail: agrilib.cmu@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมายนอกเวลา โทร. 0 5394 4075

 

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโปรดนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาเอง

Share