สำนักหอสมุดขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

             สำนักหอสมุด กำหนดจัดฝึกอบรมโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในระหว่างวันที่ 3 - 28 กันยายน 2561
ดังนี้

1. โปรแกรมที่ 1 CMUL OPAC (1.5 ชั่วโมง)
2. โปรแกรมที่ 2 Information Seeking via Single Search for Research Paper (2 ชั่วโมง)
3. โปรแกรมที่ 3 EndNote Web (1.5 ชั่วโมง)
4. โปรแกรมที่ 4 Turnitin
5. โปรแกรมที่ 5 Guide to getting published (2 ชั่วโมง)
6. โปรแกรมที่ 6 Sci-Tech Databases (2 ชั่วโมง)
7. โปรแกรมที่ 7 Social Sciences & Humanities Databases (1.5 ชั่วโมง)

Special Program for CMU Foreign Students
8. โปรแกรมที่ 8 Searching Information from e-Databases (2.5 ชั่วโมง)
9. โปรแกรมที่ 9 EndNote Web (2 ชั่วโมง)

         โอกาสนี้ สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักหอสมุด ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม ได้ที่ library.cmu.ac.th/actdb สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการ Reference and Research Services ชั้น 1 สำนักหอสมุด โทร. 0 5394 4531 หรือ e-mail: cmulibref@gmail.com

Share