ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

สำนักหอสมุด กำหนดจัดฝึกอบรมโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ดังนี้
1. โปรแกรมที่ 1 CMUL OPAC (1.5 ชั่วโมง)
2. โปรแกรมที่ 2 Information Seeking  via Single Search for Research Paper (2 ชั่วโมง)
3. โปรแกรมที่ 3 EndNote Web (1.5 ชั่วโมง)
4. โปรแกรมที่ 4 Turnitin
5. โปรแกรมที่ 5 Guide to getting published (2 ชั่วโมง)
6. โปรแกรมที่ 6 Sci-Tech Databases (2 ชั่วโมง)
7. โปรแกรมที่ 7 Social Sciences & Humanities Databases (1.5 ชั่วโมง)

Special Program for CMU Foreign Students
8. โปรแกรมที่ 8 Searching Information from e-Databases (2.5 ชั่วโมง)
9. โปรแกรมที่ 9 EndNote Web (2 ชั่วโมง)

ในโอกาสนี้ สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักหอสมุด ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ library.cmu.ac.th/actdb หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ Research and Reference Services ชั้น 1 สำนักหอสมุด โทรศัพท์ 0 5394 4531 e-mail : cmulibref@gmail.com

Share