ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Science Reference Center

            สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทดลองใช้ฐานข้อมูล Science Reference Center ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสาร และแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วย Collection ภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่างๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library
             ทั้งนี้ สามารถทดลองเข้าใช้ฐานข้อมูล Science Reference Center ได้ที่ http://library.cmu.ac.th และเลือกที่ e-Databases หรือ เข้าใช้งานได้ที่ http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sch  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารนิเทศ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-mail : libref@lib.cmu.ac.th

Share