ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกช่วยงานประชาสัมพันธ์ CMU Book Fair ครั้งที่ 24

             ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อช่วยงานประชาสัมพันธ์ CMU Book Fair ครั้งที่ 24 ดังนี้

1. นายวีรพล  แก้วพันธ์อ่ำ          คณะมนุษยศาสตร์
2. นายธีรวัฒน์  ศรีบุรมย์            คณะศึกษาศาสตร์
3. นายวรเมธ  ชัยมงคล             คณะสังคมศาสตร์
4. นางสาวณัฐสุภา  เอี่ยมละออ   คณะการสื่อสารมวลชน
5. นางสาวธัญวรัตม์  ปิตุจาตุรนต์ คณะการสื่อสารมวลชน
6. นางสาวเกศราพร  สุตา          คณะการสื่อสารมวลชน
7. นางสาวจันทร์ฉาย  พนม        คณะการสื่อสารมวลชน
8. นายเรืองยศ  วัฒนศิริเดชา      คณะนิติศาสตร์

  • นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างตัน โปรดตรวจสอบอีเมลที่แจ้งไว้ในการสมัคร และลงเวลาที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามลิงค์ที่ส่งให้ในอีเมล หรือคลิก>> (ลงเวลาปฏิบัติงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 24)
  • ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน เข้าประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมตัวสำหรับการทำงาน ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด

** หากขัดข้องโปรดติดต่อ โทร. 098 595 9149 **

Share