ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source

             สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทดลองใช้ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source แหล่งข้อมูลสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ และธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูลบริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ (peer-reviewed) รวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Series และ Vator.TV
             ทั้งนี้ สามารถทดลองเข้าใช้ฐานข้อมูล 
Entrepreneurial Studies Source ได้ที่ http://library.cmu.ac.th และเลือกที่ e-Databases หรือ เข้าใช้งานได้ที่ http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ent  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารนิเทศ โทรศัพท์ 0 5394 4531 หรือ e-mail : libref@lib.cmu.ac.th

Share