ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : "DENTISTRY Library Courses" ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561

            ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : "DENTISTRY Library Courses" สืบค้นข้อมูลทางทันตแพทยศาสตร์ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป EndNoteX8 และการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานทางวิชาการ ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561

            โอกาสนี้ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวได้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ที่ https://goo.gl/forms/v422boB5GdgDpFg12 (โดยสามารถเข้าอบรมได้ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว) หากไม่สามารถเข้าอบรมตามเวลาที่จัดไว้ สามารถขอนัดหมายอบรมเพิ่มเติมได้ โทร. 0 5394 4434

Share