ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ช่วยงานประชาสัมพันธ์ CMU Book Fair ครั้งที่ 24

             ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อช่วยงานประชาสัมพันธ์ CMU Book Fair ครั้งที่ 24 ดังนี้

สัมภาษณ์ : วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.  ณ มินิเธียร์เตอร์ ชั้น 3 ห้องสมุดกลาง

1. นายวีรพล  แก้วพันธ์อ่ำ  คณะมนุษยศาสตร์
2. นายภานุวัฒน์   แสงนาค   คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. นายธีรวัฒน์  ศรีบุรมย์   คณะศึกษาศาสตร์
4. นางสาวภารดี   ใจแก้ว   คณะเศรษฐศาสตร์
5. นายณรงค์ศักดิ์   ชูเอีียด   คณะเศรษฐศาสตร์
6. นางสาวณัฐสุภา   เอี่ยมละออ  คณะการสื่อสารมวลชน
7. นางสาวธัญวรัตม์  ปิตุจาตุรนต์  คณะการสื่อสารมวลชน
8. นางสาวเกศราพร  สุตา   คณะการสื่อสารมวลชน
9. นางสาวสุภาวรรณ  วงค์หาญ  คณะมนุษยศาสตร์
10. นางสาวกินรี   วงค์ปินตา  คณะนิติศาสตร์
11. นายรุจน์   รุจิพรรณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
12. นางสาววิมลนัทธ์  วังสุวรรณรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์
13. นางสาวเนตรอัปสร  มางิ้ว   คณะการสื่อสารมวลชน
14. นางสาวนฤมล  หัสแดง   คณะศึกษาศาสตร์
15. นางสาวสุดสายป่าน สุทจิต   คณะมนุษยศาสตร์
16. นายเรืองยศ  วัฒนศิริเดชา  คณะนิติศาสตร์
17. นายสิรภพ  อาทรเกตุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
18. นายเวชพิสิฐ  ธนาวุฒิสวัสดิ์  คณะบริหารธุรกิจ

สัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 16.00 น. ณ มินิเธียร์เตอร์ ชั้น 3 ห้องสมุดกลาง
1. นางสาวสุวดี  นันตา   คณะสังคมศาสตร์
2. นางสาวขวัญลักษณ รัตน์โนบล  คณะเทคนิคการแพทย์
3. นางสาวพิชยา  กระดาษทอง  คณะวิจิตรศิลป์
4. นางสาวรพีพร  บวรวงศ์เสถียร  คณะบริหารธุรกิจ
5. นางสาวอัจฉรา   คำปา   คณะบริหารธุรกิจ
6. นางสาวภาณุภรณ์ วงค์ฉายา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
7. นางสาวต้นน้ำ  ด่านตระกูล  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
8. นายวรินทร  โววงค์ดี   คณะนิติศาสตร์
9. นางสาวนิชานาถ  กล่อมแก้ว  คณะบริหารธุรกิจ
10. นางสาวฉัตราพร   ธรรมเนียมเปลี่ยน คณะบริหารธุรกิจ

สัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 16.00 น. ณ มินิเธียร์เตอร์ ชั้น 3 ห้องสมุดกลาง
1. นางสาววราภรณ์  ก่อเกิด   คณะเศรษฐศาสตร์
2. นายวรเมธ   ชัยมงคล   คณะสังคมศาสตร์
3. นางสาวจันทร์ฉาย พนม   คณะการสื่อสารมวลชน
4. นายยุทธนา   รัตนะ   คณะวิทยาศาสตร์
5. นายน้ำมนต์  ผกามาศ   คณะบริหารธุรกิจ
6. นายณัฐวัฒน์  บุญจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์
7. นางสาวนิภาพร    เหมยต่อม  คณะมนุษยศาสตร์

 

         นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ดังกล่าว  โปรดเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันที่ ที่ท่านได้ระบุไว้ในข้อมูลการสมัครออนไลน์

Share