ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24

             สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24 ในระหว่างวันที่ 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสเลือกหนังสือ และสิ่งพิมพ์ดีมีคุณภาพในราคาพิเศษ พร้อมทั้งมีโอกาสพบปะนักเขียนในงานดังกล่าว  การจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

             1. การออกร้านจำหน่ายหนังสือ และสื่อการศึกษาในราคาพิเศษ จากร้านจำหน่ายหนังสือ สำนักพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 100 บูธ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ และเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีโอกาสเป็นเจ้าของหนังสือดี ราคาพิเศษ ส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เป็นโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทราบแหล่งจัดพิมพ์หนังสือ เอกสารวิชาการ  เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และอาจสั่งซื้อเพื่อตนเอง หรือแนะนำให้ห้องสมุดสั่งซื้อเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เปิดโอกาสให้ร้านหนังสือ สำนักพิมพ์ได้พบปะลูกค้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือในจังหวัดเชียงใหม่ ห้องสมุดสถาบันการศึกษา โรงเรียน รวมทั้งประชาชนทั่วไป

             2. กิจกรรม “นักเขียนพบผู้อ่าน” เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนผู้สนใจเกิดการอ่านและการเขียนมากขึ้น มีโอกาสได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักอ่านกับนักเขียน โดยการศึกษาถึงแรงบันดาลใจในการเขียน การเตรียมตัวในการเขียนและเทคนิคการเขียน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สำหรับปีนี้ มีนักเขียนมาร่วมกิจกรรม อาทิ คุณหญิงวิมล เจียมเจริญ (ทมยันตี), วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล, ฌอน บูรณะหิรัญ, อาย  กมลเนตร, ทรงศีล ทิวสมบูญ, ปราปต์, หัสวีร์, ฉัตรเกล้า, วรรณวรรธน์, นักเขียนซีไรต์ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท เป็นต้น

             3. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในภาคเหนือ

                 3.1 การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “หนังสือคือชีวิต” เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนนักเรียนที่สนใจในการวาดภาพระบายสีได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์

                 3.2 การประกวดเล่านิทาน หัวข้อ “นิทานเรื่องโปรด” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) มีนิสัยรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมจินตนาการของนักเรียนที่ได้จากการอ่านนิทานและนำไปสื่อสารต่อได้ ตลอดจนสนับสนุนให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

                 3.3 การประกวดค่าว หัวข้อ “อ่านเพื่อรู้ มุ่งปัญญา” เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วรรณกรรมขับขานล้านนาให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนประเภทนักเรียนและนักศึกษามีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
 
             4. การออกร้านจำหน่ายสินค้า ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม

            โอกาสนี้  สำนักหอสมุดขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตลอดจนร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair   ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://library.cmu.ac.th/cmubookfair และ https://www.facebook.com/CMUBookFair

 

                                                                  กำหนดการ

                                  พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 24
                                        วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. 

                                                ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                                 .......................................................

เวลา 15.30 – 16.00 น. พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปีที่ มช. CMU Book Fair ครั้งที่ 24 
                                  - รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน
                                  - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
                                     อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                     มอบรางวัลแฟนพันธุ์แท้มิตรรักห้องสมุด และกล่าวเปิดงาน
                                  - อธิการบดี  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ แขกผู้มีเกียรติชมงาม

Share