ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Quality Time 1 hr. แนะนำการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ประจำเดือนมีนาคม 2561

            ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Quality Time 1 hr. แนะนำการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ประจำเดือนมีนาคม 2561 ดังนี้

           1. ทุกวันจันทร์ : Information literature for health science การสืบค้นสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
           2. ทุกวันพฤหัสบดี : Journal Evaluation for Publishing AND Search Citation การประเมินคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ และการสืบค้นการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ
           3. ทุกวันศุกร์ : EndnoteX8 โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ

เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้อง Group study and Coffee corner ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มช.

           วิทยากรโดยนางทิพวรรณ สุขรวย บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/CGGRf1 หรือโทร. 0 5393 5071
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่ https://goo.gl/GvhPRR

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมโปรดนำโน๊ตบุ๊คมาเอง

Share