สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

             สำนักหอสมุด กำหนดจัดฝึกอบรมโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ในระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560 ดังนี้
1. โปรแกรมที่ 1 CMUL OPAC (1.30 ชั่วโมง)
2. โปรแกรมที่ 2 Information Seeking via Single Search for Research Paper (2 ชั่วโมง)
3. โปรแกรมที่ 3 EndNote Web (1.30 ชั่วโมง)
4. โปรแกรมที่ 4 Turnitin
5. โปรแกรมที่ 5 ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (2 ชั่วโมง)
6. โปรแกรมที่ 6 Sci-Tech Databases (2 ชั่วโมง)

Share
Post date: 01/31/2017 - 14:09
Post date: 01/20/2017 - 13:25
Post date: 01/16/2017 - 13:27
Post date: 12/16/2016 - 16:53
Post date: 01/20/2017 - 13:33
Post date: 01/20/2017 - 10:43
Post date: 12/21/2016 - 16:21
Post date: 12/08/2016 - 11:50
Subscribe to Front page feed