ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 1/2560

              สำนักหอสมุด กำหนดจัดการฝึกอบรมโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 29 กันยายน 2560 ดังนี้
               1. โปรแกรมที่ 1 CMUL OPAC (1.30 ชั่วโมง)
               2. โปรแกรมที่ 2 Information Seeking via Single Search for Research Paper (2 ชั่วโมง)
               3. โปรแกรมที่ 3 EndNote Web (1.30 ชั่วโมง)
               4. โปรแกรมที่ 4 Turnitin
               5. โปรแกรมที่ 5 Guide to getting published (2 ชั่วโมง)

Share
Subscribe to Front page feed