ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2560

            ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2560 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น

Share

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2560

              ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ เปิดให้บริการล่วงเวลา ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2560 ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น

 

Share

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด (ลุ้นรับของที่ระลึก)

            สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนผู้ใช้บริการทั่วไป ร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด ผ่านเว็บไซต์ http://library.cmu.ac.th/cmul_poll  ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อทำการประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด จากกลุ่มผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุด เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเหม

Share
Subscribe to Front page feed