ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด (ลุ้นรับของที่ระลึก)

            สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนผู้ใช้บริการทั่วไป ร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด ผ่านเว็บไซต์ http://library.cmu.ac.th/cmul_poll  ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อทำการประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด จากกลุ่มผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุด เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเหม

Share
Subscribe to Front page feed