Chiang Mai University Library

Login

Username
Password
Quick Menu

LIBRARY USER SATISFACTION SURVEY

Eng TH Eng EN

SURVEY FORM

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2558
 
ตอบข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการห้องสมุด
สรุปความพึงพอใจ

เลือกห้องสมุดที่ต้องการประเมิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุดและนำผลที่ได้มาปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน ที่ตรงกับสถานภาพ และความคิดเห็นของท่าน
1. สถานภาพ
บุคคลภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ / นักวิจัย บุคลากรสายปฏิบัติการ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคคลภายนอกทั่วไป
ท่านสะดวกรับข่าวสารจากห้องสมุด ผ่านช่องทางใด
Facebook LINE
SMS(มีค่าใช้จ่าย) Website ห้องสมุด
โทรศัพท์ ประกาศ
หนังสือเวียน
อื่นๆ (ระบุ)
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
อีเมลแอดเดรส (หากท่านต้องการได้รับคำตอบกลับจากห้องสมุด)
2. ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดระดับใด
รายการ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าถึง (ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
1.1 ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความต้องการ
1.2 ฐานข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ (CMUL OPAC) สืบค้นได้ง่าย
1.3 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์และน่าสนใจ (CMU e-Theses, CMU e-Research, e-Journals, e-Books)
1.4 คู่มือ/เอกสาร/สื่อแนะนำการใช้ห้องสมุดช่วยให้ท่านทราบและเข้าถึงข้อมูลและบริการของห้องสมุด
1.5 เว็บไซต์ของห้องสมุดให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีข้อมูลตามที่ต้องการ
2. ด้านบริการ
2.1 บริการที่จัดให้สอดคล้องกับความต้องการ
2.2 ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสม
2.3 สะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ
2.4 คำแนะนำการใช้บริการมีความถูกต้องและตรงตามความต้องการ
2.5 ระยะเวลาการเปิดให้บริการ
3. ด้านผู้ให้บริการ
3.1 มีความรู้และความเข้าใจในการให้บริการ
3.2 เอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้ความช่วยเหลือ
3.3 สุภาพ และมีอัธยาศัยไมตรี
4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล
4.2 บรรยากาศเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้
4.3 ความสะอาด
4.4 แสงสว่าง
4.5 ความปลอดภัย
ขอขอบคุณที่ท่านได้สละเวลาตอบแบบสอบถาม