Untitled Document
 
 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปีการศึกษา 2552-2553
 
ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
 
สาขาวิชา
          สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
คำประกาศเกียรติคุณ
           ด้วย สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๕๓ พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรมเพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับนับถือในฐานะนักวิชาการและในวงการเศรษฐศาสตร์ สมควรได้รับการยกย่องเกียรติคุณ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามสืบไป ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด สำเร็จการศึกษาปริญญา Bachelor of Economics และปริญญา Doctor of Philosophy (Economic) จาก The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ หลังจากนั้นได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ – พ.ศ. ๒๕๓๔ ไปช่วยปฏิบัติราชการองค์การสหประชาชาติตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๖ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๒๖ และวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๔๘ และพ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๕๓ เคยเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติหลายองค์กร เช่น Technical Advisory Committee ของ DANIDA Forest Seed Center พ.ศ. ๒๕๔๕ –พ.ศ. ๒๕๔๗ Member of the Board of Trustees ของ ICRAF พ.ศ. ๒๕๔๑ - พ.ศ. ๒๕๔๗ Member of Advisory Committee ของ Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA) พ.ศ. ๒๕๔๑ – พ.ศ. ๒๕๔๖ และ พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน Regional Committee สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ของ International Council for Science (ICSU) และคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การวางแผนสิ่งแวดล้อมและจัดความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการลุ่มแม่น้ำโขงด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า ด้านการพัฒนาและการเกษตร และการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่เผยแพร่ในที่ประชุมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติต่างๆ อาทิ รางวัลอาจารย์และนักวิจัยยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. ๒๕๔๘ จากสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยประเภทชมเชย พ.ศ. ๒๕๔๕ จากสภาวิจัยแห่งชาติ มีผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเหตุที่ ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรมและก่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องทาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีมติให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป