Untitled Document
 
 
 ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2512-2513
 
พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์
 
สาขาวิชา
          ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐศาสตร์)
คำประกาศเกียรติคุณ
          พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ เป็นผู้ธำรงไว้ซึ่งเกียรติคุณทางการเมือง การปกครอง การสังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุข การบรรเทาสาธารณภัย และการเสริมสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่บ้านเมืองดดยมิเห็นแก่ความเหนื่อยยาก เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ในทางวิชาการ พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์ได้มีส่วนช่วยเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นอันมาก ด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการค้นคว้าวิจัย ตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใมห่ ท่านได้ให้การสนับสนุนทางสวัสดิการแก่อาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาเป็นพิเศษ ในการก่อตั้งกองทุนสวัสดิการ "รุจิรวงศ์" และการสร้างสระว่ายนำ "รุจิรวงศ์" โดยมิได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด และถึงแม้ท่านจะออกจากตำแหน่งอธิการบดีไปแล้วตามนโยบายของรัฐบาลก็ตาม สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ฯพณฯ พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อบำเพ็ญประโยชน์และความเจริญดีงามแก่มหาวิทยาลัยสืบไป ด้วยเกียรติคุณอันสืบเนื่องมาจากลักษณะความเป็นนักรัฐศาสตร์ของ ฯพณฯ พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงเห็นสมควรที่จะให้ฯพณฯ พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศษสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐศาสตร์)ของมหาวิทยาลัย