มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค เป็นความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ของชาวลานนาไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที     
 
           ด้านการบริหาร
 
             มหาวิทยาลัยได้ปฎิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนมีการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ได้นำเทคโนโลยีและระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อเตรียมการรองรับสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงิน นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ได้อนุมัติให้ใช้บัญชี 3 มิติ แทนระบบบัญชีเงินสด ได้เป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างในการขยายผลระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติเป็นหน่วยงานของรัฐในภูมิภาคหน่วยงานแรกและเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ได้ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและรองรับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล     
 
           ด้านการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
             มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน ปฏิรูปการเรียนการสอน สนับสนุนการจัดกิจกรรมและสร้างกลไกเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมตรงตามความต้องการของตลาด ให้มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาชาติ และมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปัจจุบันได้จัดตั้งสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยตรง เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปัจจุบันได้เป็นกรณีศึกษา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาใน Thailand : R&D project for Best Practice of Thai Universities Strategic management Syetem ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนักศึกษาได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆเป็นจำนวนมาก     
 
           ด้านการวิจัย
 
             ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้กำหนดทิศทางและแนวทางการวิจัย จัดตั้งกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ใช้ศักยภาพบุคลากร ความเชี่ยวชาญ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ที่มีอยู่จัดตั้งศูนย์เพื่อการวิจัยเฉพาะทางและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และได้จัดตั้งศูนย์บริหารงานวิจัยเพื่อรับผิดชอบการบริหารและประสานงานเกี่ยวกับการวิจัยโดยตรง เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยวิจัยอย่างแท้จริง     
 
           ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
 
             มหาวิทยาลัยได้ใช้ความพร้อมที่มีสร้างเสริมศักยภาพชุมชนและประสานความสัมพันธ์ด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในลักษณะต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่สามารถให้บริการทางวิชาการ ชี้นำและให้การศึกษาแก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี ได้ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมให้ดีขึ้น ให้บริการผ่านศูนย์บริการวิชาการเฉพาะทาง นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้ลงนามความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจัดตั้งศูนย์การเงินและการลงทุน ( Finance and Investment Center : FIC ) ได้ใช้ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยผสมผสานกับการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นแหล่งบริการรักษาพยาบาล และเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศ ที่ดำเนินการตามโครงการหลักประกันคุณภาพถ้วนหน้าตามนโยบายเร่งด่วนและสำคัญของรัฐบาลด้านสาธารณสุขและสุขภาพและได้รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และงานโภชนาการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ?ดีมาก? จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประเภทโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาและป้ายโรงครัวมาตรฐาน มีศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อธำรงรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำในการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสานพัฒนาจริยธรรม ภูมิปัญญา ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างต่อเนื่องเสมอมา      
 
           ด้านการจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 
             มหาวิทยาลัยได้มุ่งรักษาและพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ ความร่มรื่นสวยงาม เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัย และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้รถไฟฟ้าบริการนักศึกษา ได้ส่งเสริมการพัฒนาการจัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย