Untitled Document
 
 
 นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2548
 
นายปกรณ์ บูรณุปกรณ์
รหัสนักศึกษา 194415
 
 
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2523       บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2541       รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ประวัติการทำงาน
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่
     
    ผลงานดีเด่น
  • นายปกรณ์ บูรณุปกรณ์ เป็นนักการเมืองที่ทำงานเพื่อประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่น และในส่วนกลาง ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ มาโดยลำดับตั้งแต่เป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 2 สมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ 2 สมัย เป็นเลขานุการรัฐมนตรีหลายกระทรวง คณะกรรมาธิการและคณะกรรมการต่างๆ หลายคณะ มีผลงานดีเด่นเป็นผู้ผลักดันและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ถนนวัวลาย และโครงการถนนคนเดิน ถนนราชดำเนินจังหวัดเชียงใหม่
  • นายปกรณ์ บูรณุปกรณ์ ได้รับคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปี 2540” และรับเชิญเป็นที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่ง นับเป็นนักศึกษาเก่าที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การงาน อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างมีผลงานนำมาซึ่งชื่อเสียงต่อสถาบันประเทศชาติ สมควรแก่การประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วถึงกัน