Untitled Document
 
 
 นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2547
 
นายเจริญ มาลาโรจน์
รหัสนักศึกษา 182421
 
 
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2519       ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2529       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจารึกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ประวัติการทำงาน
  • นักเขียนอิสระ
     
    ผลงานดีเด่น
  • นายเจริญ มาลาโรจน์ เป็นนักเขียนอิสระ ที่ก่อนหน้านี้มีอาชีพเป็นครูสอนหนังสืออยู่ในโรงเรียนชนบททางภาคเหนือหลานแห่ง บางโรงเรียนที่สมัครไปสอนตั้งแต่อยู่บนยอดเขาไม่มีน้ำประปา ไฟฟ้า กลางคืนต้องใช้ไม้สน (ไม้เกี๊ยะ) จุดไฟให้แสงสว่างเพื่อเขียน – อ่านหนังสือ ต่อมาได้ลาออกเพื่อศึกษาต่อจนจบการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยอยู่ในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2 ปี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพียงระยะเวลาสั้นๆ (6 เดือน) จึงลาออกเพื่อประกอบอาชีพเป็นนักเขียนอิสระตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา งานเขียนในระยะแรกเริ่มตั้งแต่เขียนหนังสือระดับมัธยมศึกษาเป็นงานในรูปแบบร้อยกรอง คือ กลอนแปด เขียนเป็นนิราศทั้งหมด ได้แก่นิราศผาโขง นิราศลานนา นิราศธุลี และนิราศพระลอ ซึ่งมีวิวัฒนาการเชิงฉันทลักษณ์มาเป็นโคลง ต่อมาเริ่มงานเขียนรูปแบบร้อยแก้ว เป็นเรื่องสั้นเรื่องแรก คือ คนผมยาว และ นวนิยายเรื่องแรก คือ หมู่บ้านอาบจันทร์ในช่วงที่ศึกษาต่อได้นำพื้นฐานความรู้วิชาจารึกภาษาไทย ความรู้ภาษาล้านนา และวิชาศิลปะการเขียนมาประยุกต์ใช้กับงาน ได้มุมานะผลิตผลงานออกมามากมายภายใต้นามปากกา มาลา คำจันทร์
  • ผลงานที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและประเทศชาติ คือเรื่อง เจ้าจันทร์ผมหอม : นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรท์) ประจำปี 2534 นับเป็นนักศึกษาเก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาชีพ มีผลงานที่นำมาซึ่งชื่อเสียงและความภาคภูมิใจสู่สังคม ประเทศชาติและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วถึงกัน