Untitled Document
 
 
 นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2555
 
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
รหัสนักศึกษา 174315
 
 
ประวัติการศึกษา
 
ประวัติการทำงาน
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
     
    ผลงานดีเด่น