Untitled Document
 
 
 นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปีการศึกษา 2544
 
คุณจาตุรนต์ ฉายแสง
รหัสนักศึกษา 167011
 
 
ประวัติการศึกษา
 
ประวัติการทำงาน
  • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
     
    ผลงานดีเด่น
  • นายจาตุรนต์ ฉายแสง เคยศึกษาอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ และดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2519 ก่อนจะหยุดการศึกษาเนื่องจากเหตุผลทางด้านการเมืองในสมัยนั้น และเข้าศึกษาต่อทางด้านเศรษฐศาสตร์ จนสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นนักการเมืองที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งในเส้นทางสายนี้ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยวัยเพียง 30 ปี และติดต่อกันเรื่อยมาทุกสมัยจนถึงปัจจุบัน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในระดับชาติมากมาย อาทิ เลขานุการคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รองประธานคณะกรรมการกำกับฟื้นฟูเศรษฐกิจตามเงื่อนไขของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปี 2540 ประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เลขาธิการพรรความหวังใหม่ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ปัจจุบัน/ ปี 2544) ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดูแลงานสำคัญๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ โครงการรณรงค์ให้ใช้ของไทย ฯลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย อาทิ รับเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน เป็นต้น นับเป็นนักศึกษาเก่าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงยิ่ง และเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติโดยแท้ สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณและยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป