หริภุญชัย

ฟังเพลงล้านนาออนไลน์ - ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเพลง หริภุญชัย
ศิลปิน ภานุทัต อภิชนาธง (ครูแอ๊ด)
อัลบั้ม เพลงบรรเลงพื้นเมืองล้านนา ชุดที่ 4
Silhouette of Lanna musicians
ไฟล์เนื้อเพลง / โน๊ตเพลง::  ดาวน์โหลด

.:: ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับเพลง ::.

หริภุญไชย

 

                 เป็นเพลงที่แต่งโดย  สุชาติ กันชัย    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2527   โยมีแรงบันดาลใจให้เกิดจิตภาพ ของผู้ที่ฟ้อนรำในชุดโบราณ  ของเมืองหริภุญไชย และได้ทราบว่า  พระนางจามเทวี  เจ้าผู้ครองนคร มีเชื้อสายมอญ กอร์ปกับต้องการให้เป็นเพลงที่มีสำเนียงพื้นเมืองล้านนา  จึงได้ผสมผสานมอญและสำเนียงพื้นเมืองเข้าด้วยกัน  และเพื่อให้เพลงมีความเป็นแบบโบราณมากขึ้น  จึงได้นำจังหวะกลองตึ่งโนง มาประกอบจังหวะเพลง  เพลงหริภุญไชยใช้ประกอบการฟ้อน  ซึ่งประดิษฐ์ท่ารำโดย ผศ. ดิเรกชัย  มหัธนะสิน  ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศตวรรษ  พงษ์เจริญ, 2535 : 21) 

 

รายการอ้างอิง

ศตวรรษ  พงษ์เจริญ, ผู้รวบรวม.   โน๊ตดนตรีพื้นเมืองล้านนา.  [เชียงใหม่ : ...], 2535.


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบพระคุณ  คุณภานุทัต  อภิชนาธง  (ครูแอ๊ดหน้อย นาคทันต์) 

ศิลปินรางวัล เพชรราชภัฏ และเพชรล้านนา ประจำปี 2545 สาขาดนตรีพื้นเมืองล้านนา

เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงบรรเลงพื้นเมืองล้านนา ชุดที่ 1-5  ที่กรุณาอนุญาตให้นำเพลงชุดเหล่านี้ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศภาคเหนือ