ผักเซียงดา


 
            ผักจินดา ผักเซียงดา (ภาคเหนือ) (กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, 2548, 117)
 
            ต้น เป็นไม้เถาเลื้อย เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 – 5 เซนติเมตร เลื้อยพาดไปตามร้าน ยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ใบเดี่ยว รูปกลมรี ปลายแหลม ใบสีเขียวเข้ม หน้าใบเขียวเข้มกว่าหลังใบ ใบออกจากข้อเรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน (opposite decussate) ดอกกลมเล็กๆ เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-6 มิลลิเมตร รวมกันเป็นช่อแน่น (กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, 2548, 117)
 
        
            ไม่มีข้อมูลทางโภชนาการ สำหรับข้อมูลทางอาหาร ใช้ใบและยอดอ่อน และดอก มาแกงกับปลาแห้ง เรียกว่า แกงผักเซียงดา และสามารถแกงร่วมกับผักเสี้ยว ก็ได้
        
รักษาหวัด รักษาไข้ โดยนำมาตำให้ละเอียด แล้วพอกกะหม่อม มีสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือด
 
            ตลอดปี
 
 
            

กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, ผู้รวบรวม. (2548). ผักพื้นบ้านภาคเหนือ. เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย.