ถั่วแดง


 
 
 
        
            ถั่วแดง 100 กรัม มีโปรตีน 21.97 % โปรตีน 21.97 % คาร์โบไฮเดรต 58.10 % เยื่อใย 5.40 % (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550)
 
 
 
            

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ถั่วแดง. การเกษตรเพื่ออาชีพ. ค้นวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 จาก http://web.ku.ac.th/agri/dang/nuk4.htm