วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 
สาระน่ารู้จากศูนย์สนเทศภาคเหนือ


ล่องสะเปา

ล่องสะเพา (อ่านว่า ล่องสะเปา) นอกเหนือจากจะหมายความว่านำสำเภาล่องไปตามลำน้ำแล้ว
ยังหมายถึงกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมที่คล้ายกับประเพณีลอยกระทง พบว่ามีอยู่ที่จังหวัดลำปางเพียงแต่ไม่ทราบว่า
ประเพณี
นี้ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร เพราะโดยปกติแล้ว ในเทศกาลยี่เพงหรือเพ็ญเดือนยี่ตรงกับวันเพ็ญเดือน
สิบสองนั้น ทางล้านนาจะมีประเพณี ีตั้งธัมม์หลวงและ การจุดประทีปโคมไฟอยู่แล้ว

พิธีล่องสะเพาหรือลอยกระทงแบบลำปางนี้ เป็นประเพณีที่สำคัญทางศาสนาอย่างหนึ่ง วัดบางแห่งจะถือโอกาสจัดงานเทศมหาชาติ ( ตั้งธรรมหลวง ) พร้อมกันไปด้วย จะมีการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม มีต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว ธงทิวต่าง ๆ ประดับ
ส่วนของในพิธีล่องสะเพานั้น จะมีการทำสะเพาขนาดใหญ่บรรจุผลไม้ ขนม มาใส่ไว้ พร้อมทั้งประทีปธูปเทียนจุดกันสว่างไสว
 

เมื่อได้เวลาอาจารย์วัดจะนำไหว้พระรับศีลฟังเทศน์แบบล้านนาชื่อ
อานิสงส์ ประทีปตีนกาแล่วจะมีโอกาสกล่าวถวายเครื่องสักการบูชา
แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับการขอขมาลาโทษ
ต่อพระแม่คงคา อันมีพระคุณต่อบรรดา สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
ต่อจากนั้นจะนำสะเพานั้นแห่ไปลอยที่แม่น้ำ บางคนก็มีกระทงเล็ก
ไปลอยด้วยกัน ส่วนหนึ่งถือเป็นการลอยทุกข์โศก โรคภัย เสนียดจัญไร
ต่าง ๆ เพื่อความสุขความเจริญแก่ตัวเอง และครอบครัวสืบต่อไป

ส่วนการล่องสะเพา ที่พบในเชียงใหม่นั้น เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่คล้ายกับ “ ลอยกระทง ” แบบกรุงเทพฯ
กล่าวคือ มีการจัดเครื่องสักการะและเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ในสะเพาหรือเรือ แล้วปล่อยให้ล่องไป
ตามกระแสน้ำใน วันยี่เพงคือเพ็ญเดือนสิบสอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้บางท่านเรียกลอยโขมด

เป็นที่น่าสังเกตว่าประเพณีนี้มิได้มีการกระทำโดยทั่วไปเพราะส่วนใหญ่แล้วจะมีการจุดประทีป
โคมไฟกันมากกว่า ดังที่ได้มีคัมภีร์ชื่ออานิสงส์ผางประทีปกำกับอยู่


ฟังเพลงล่องสะเปา

รายการอ้างอิง
ศรีเลา เกษพรหม. (2542). ล่องสะเพา. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ (เล่ม 11, หน้า 5850).
        กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1671041 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::