วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 
นิทรรศการเรื่อง “ผญาปัญญาฅนยอง: ย้อนวันวาน ผ่านงานศิลป์ จากศิลปินลูกเมืองยอง” ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ถึง วันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ สำนักหอสมุด
-------------------------------------------------------------------------------
 tess
 มหิยังคนคร: แผ่นดินรากเหง้า ชาวไตลื้อเมิงยอง
 จากมหิยังคนครสู่ล้านนา
 วัดและเตวบุตรโหลง: ความเชื่อและความศรัทธา
 วิถีคนยองปัจจุบัน
 ผญาปัญญาด้านช่างฝีมือ
 ประวัติสล่าเพชร วิริยะ: ผู้นำผลงานมาแสดงในนิทรรศการ
 ประวัติอาจารย์อินสนธิ์ วงศ์สาม: ผู้นำผลงานมาร่วมแสดงในนิทรรศการ
 ประวัติอาจารย์สมพล หล้าสกุล: ผู้นำผลงานมาร่วมแสดงในนิทรรศการ
 ประวัติอาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปเดชากุล: ผู้นำผลงานมาร่วมแสดงในนิทรรศการ
 ประวัติผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว: ผู้นำผลงานมาร่วมแสดงในนิทรรศการ
-------------------------------------------------------------------------------
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

         สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการเรื่อง “ผญาปัญญาฅนยอง : ย้อนวันวาน ผ่านงานศิลป์ จากศิลปินลูกเมืองยอง”  ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ถึง วันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ สำนักหอสมุด ซึ่งภายในงานนิทรรศการได้จัดแสดงผลงานทางด้านจิตรกรรมและประติมากรรม โดยสล่าที่ได้รับการยกย่องและมีชื่อเสียง และจัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ เงาหัว ตัวตน สะหลีฅนยอง”  ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๑๕ น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของคนยองผ่านการจัดนิทรรศการและการเสวนาทางวิชาการ  และสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับนักวิชาการและผู้รู้ในท้องถิ่นในการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของล้านนา  ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์ในล้านนา  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงการปลูกฝังความรัก และความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น           

 

 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1636403 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::