วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 
นิทรรศการสงกรานต์ล้านนาหรือปีใหม่เมือง จ.ศ. ๑๓๗๐(พ.ศ. ๒๕๕๑)
-------------------------------------------------------------------------------
 ประกาศสงกรานต์ล้านนาหรือปีใหม่เมือง จ.ศ. ๑๓๗๐
 ความสำคัญของปีใหม่เมืองต่อคนเมือง
 กิจกรรมในวันสังขารล่อง
 กิจกรรมในวันเนา
 กิจกรรมในวันพญาวัน
 กิจกรรมในวันปากปี
 การดำหัวตามฮีตล้านนา
 วิธีการดำหัวตามฮีตล้านนา
 คำขอสูมาในพิธีดำหัว
 คำให้พรปีใหม่แบบสั้น
 คำให้พรปีใหม่แบบยาว
-------------------------------------------------------------------------------
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

             ในวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๑  งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศกลาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดนิทรรศการสงกรานต์ล้านนา หรือปีใหม่เมือง จ.ศ.๑๓๗๐  ณ ห้องโถง ชั้น ๑ สำนักหอสมุด  โดยในระหว่างวันที่ ๘-๑๑ เมษายน จัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป

 

รายการอ้างอิง

 

มณี พยอมยงค์.  (๒๕๔๗).  ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย.  พิมพ์ครั้งที่ ๕ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมเชียงใหม่ : ส.ทรัพย์การพิมพ์.

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา.  (๒๕๔๙).  องค์ความรู้เรื่องประเพณีปีใหม่เมือง.  เชียงใหม่ : โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา. 

 

ที่มาภาพประกอบ

 

วิลักษณ์ ศรีป่าซาง.  (๒๕๔๗).  ครัวหย้องของงามแม่ญิงล้านนา.  เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม ๕.  (๒๕๔๒).   กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

Cummings, Joe.  (2006).   Lanna Renaissance.  photography by Luca Tettoni.  Chiang Mai: Dhara Dhevi Hotel.

 

 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1636412 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::