วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 


e-Rare Books

เป็นฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหายากฉบับเต็ม สำนักหอสมุดได้จัดทำเอกสารหายากฉบับเต็มจากเอกสารที่อายุการพิมพ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แนะนำเอกสารหายาก


 

   
ชื่อเรื่อง สิงคา โลวาทสูตร
สถานที่พิมพ์ พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
ปีที่พิมพ์ 2472
จำนวนหน้า 30 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 294.3444 ว123ส
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ขุนตำรวจเอก พระยามหิมานุภาพ (เป๋า รัตนทัศนีย์) เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2472 ซึ่งได้นำเอาพระธรรมเทศนา สิงคาโลวาทสูตร ทรงแปลโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำสอนของพุทธศาสนา ซึ่งสามารถนำธรรมะมาใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 

   
ชื่อเรื่อง พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต 3 เรื่อง คือ สุภาษิตโสฬศไตรยางค์ สุภาษิตนฤทุมนาการ สุภาษิตมารดาสอนอาบูหะซัน
สถานที่พิมพ์ พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
ปีที่พิมพ์ 2466
จำนวนหน้า 19 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 895.911 จ472พ
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ในการพระกฐินพระราชทาน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา ณ วัดโสมนัสวิหาร พระพุทธศักราช 2466 เป็นหนังสือรวมเรื่องโคลงสุภาษิต 3 เรื่อง ได้แก่ สุภาษิตโสฬศไตรยางค์ สุภาษิตนฤทุมนาการ สุภาษิตมารดาสอนอาบูหะซัน ซึ่งเป็นสุภาษิตที่เป็นคำสอนเกี่ยวกับข้อควรประพฤติและปฏิบัติ 

   
ชื่อเรื่อง อธิบายว่าด้วยหอพระสมุดวชิรญาณ แล พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร
สถานที่พิมพ์ พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
ปีที่พิมพ์ 2470
จำนวนหน้า 31 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 027.5593 อ143
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
ราชบัณฑิตยสภาจัดพิมพ์ถวายพระภิกษุสามเณรซึ่งมาเยี่ยมหอพระสมุดฯ แลพิพิธภัณฑสถาน เมื่อเข้าพรรษา พ.ศ. 2470 โดยประกอบด้วยข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับหอพระสมุดวชิรญาณ และสถานที่ต่างๆ ในพิพิธสถานสำหรับพระนคร 

   
ชื่อเรื่อง เรียงความเรื่องชมพระปรีชาญาณในวรรณคดี แห่ง พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 5
สถานที่พิมพ์ พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
ปีที่พิมพ์ 2468
จำนวนหน้า 23 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 923.1593 จ472
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
ได้นำผลงานการเรียงความเรื่องชมพระปรีชาญาณในวรรณคดีแห่ง พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 5 รวม 4 ฉบับ ได้แก่ รางวัลซึ่งได้รับจากเงินทุนของ พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฎ คือเรียงความของนายบัว เฟื่องวุฒิ และฉบับที่ได้รับความชมเชย ได้แก่ เรียงความของนายทองอยู่ จันบุญมี นายนพรัตน์ เตมิยานนท์ และนายวุฒิ สุวรรณรักษ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นนักเรียนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   
ชื่อเรื่อง โสฬสปัญหา ภาคที่ 5
สถานที่พิมพ์ พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
ปีที่พิมพ์ 2461
จำนวนหน้า 34 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 294.3432 พ17119ส
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เนื่องในงานศพ หม่อมแสง ดิสกุล ณ กรุงเทพ โดยได้นำเอาโสฬสปัญหา ซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน เป็นการถามปัญหาของมาณพ ๑๖ คน ซึ่งพาวรีพราหมณ์ ผู้เป็นอาจารย์ ได้แต่งปัญหาให้ศิษย์ของตน ๑๖ คน ไปทูลถามพระผู้มีพระภาค เพื่อรู้ว่าจะเป็นผู้ตรัสรู้จริงหรือไม่ สูตรทั้งสิบหกจึงมีชื่อตามชื่อของมาณพทั้งสิบหก แต่ละสูตรจะแสดงคำถามและคำตอบเป็นคำฉันท์ สำหรับเล่มนี้ได้นำเอาปัญหาที่ 12 ถึง 14 ได้แก่ ภัทราวุธมาณวปัญหา อุทยมาณวปัญหา และ โปสาลมาณวปัญหา


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ]


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1651249 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::