วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 


e-Rare Books

เป็นฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหายากฉบับเต็ม สำนักหอสมุดได้จัดทำเอกสารหายากฉบับเต็มจากเอกสารที่อายุการพิมพ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แนะนำเอกสารหายาก


 

   
ชื่อเรื่อง 80 พรรษา 80 พระบรมฉายาลักษณ์ ที่สุดแห่งความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวนหน้า 166 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ 923.1593 ป748
หนังสือ “80 พรรษา 80 พระบรมฉายาลักษณ์ ที่สุดแห่งความทรงจำของพสกนิกรชาวไทย” ประกอบด้วยภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่งดงาม เป็นภาพที่หาดูได้ยาก และควรค่าแก่การสะสม ซึ่งเป็นภาพพระราชกรณียกิจที่อยู่ในความทรงจำของพสกนิกรชาวไทยทุกคนตลอดไป 

   
ชื่อเรื่อง สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯและงานศิลปะ = Prince Mahidol and art
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 59 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ 923.2593 ส121 2551
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์พระราชทานในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในเล่มนี้ได้แสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งประกอบด้วยภาพสีน้ำและลายเส้น คำบรรยายภาพ และพระประวัติพอสังเขป ซึ่งมีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

   
ชื่อเรื่อง อาศิรวาท บรมมหาราชสดุดี
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวนหน้า 104 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 895.111 ร163อ
“อาศิรวาท บรมมหาราชสดุดี” บทร้อยกรองถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ประพันธ์โดย รพินทร์ พันธุโรทัย ซึ่งเป็นผู้ร้อยกรองให้กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มาเป็นเวลานับสิบปี บทร้อยกรองในเล่มนี้ได้คัดสรรอาศิรวาทที่เปี่ยมด้วยชั้นเชิง และถ่องแท้ในศิลปะแห่งร้อยกรอง มารวบรวมไว้ด้วยกันเป็นครั้งแรก 

   
ชื่อเรื่อง ของเพื่อนให้
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวนหน้า 219 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ 327.470593 ท56ข
หนังสือ “ของเพื่อนให้” จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีเนื้อหาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและรัสเซีย และมิตรภาพระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าซาร์นิโคลาสที่ 2 แห่งประเทศรัสเซีย รวมทั้งเนื้อหาในด้านวิถีความสัมพันธ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคต ตลอดจนท้ายเล่มได้ประมวลภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

   
ชื่อเรื่อง ปัญญาสชาดก ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ 50 เรื่อง : ภาคที่ 5 สุวรรณกุมารชาดก
สถานที่พิมพ์ พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
ปีที่พิมพ์ 2467
จำนวนหน้า 41 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 294.3826 ช241ป
อ่านเอกสารฉบับเต็ม
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์โท พระอุทัยราชธานี (เอือ ลิมปินันทน์) เมื่อปี พ.ศ. 2467 ซึ่งในนำเสนอหนังสือเรื่องปัญญาสชาดก ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ 50 เรื่อง โดยพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่ รวบรวมแต่งเป็นชาดกไว้ในภาษามคธ เดิมเป็นคัมภีร์ลาน จำนวนรวม 50 ผูก เมื่อราวพุทธศักราช ระหว่าง ปี 2000 ถีง ปี 2200 ปัญญาสชาดก หรือ นิทานชาดก 50 เรื่อง หมายถึง เรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า สำหรับภาคที่ 5 นี้ ได้นำเสนอเรื่อง สุวรรณกุมารชาดก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับนิทานโบราณต่อไป ชื่อเรื่อง เรื่องลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 7 : หมายรับสั่ง แลบาญชีโคมตรา ในการพระราชพิธีวิสาขบูชา ในรัชกาลที่ 4 สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร ปีที่พิมพ์ 2463 จำนวนหน้า 46 หน้า เลขเรียกหนังสือ 390.09593 ร6112 อ่านเอกสารฉบับเต็ม หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ โดยกล่าวถึง ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งได้รวบรวมเรื่องพระราชพิธีวิสาขบูชา ครั้งรัชกาลที่ 4 นับได้ว่าเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทางด้านพิธีทางศาสนาและพิธีกรรมของไทยในวันสำคัญทางศาสนา ชื่อเรื่อง โคลงตำราไม้ดัด = A Manual of training trees สถานที่พิมพ์ พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร ปีที่พิมพ์ 2472 จำนวนหน้า - เลขเรียกหนังสือ 635.9772 ม121ค อ่านเอกสารฉบับเต็ม หนังสือ โคลงตำราไม้ดัด จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกตรี พระราชสัมภารากร (ชม ไกรฤกษ) ซึ่งได้กล่าวถึงชีวประวัติของผู้วายชนม์ นอกจากนี้ยังได้นำเอาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของไม้ดัด บทร้อยกรองซึ่งแต่งเป็นโคลง เรียกว่า ?โคลงตำราไม้ดัด? ประพันธ์โดยหลวงมงคลรัตน (ช่วง ไกรฤกษ) รวมทั้งภาพวาดของไม้ดัดประเภทต่างๆ หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1651200 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::