วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 


e-Rare Books

เป็นฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหายากฉบับเต็ม สำนักหอสมุดได้จัดทำเอกสารหายากฉบับเต็มจากเอกสารที่อายุการพิมพ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แนะนำเอกสารหายาก


 

   
ชื่อเรื่อง 100 ปี จากบุคคลัภย์สู่ไทยพาณิชย์ / นวพร เรืองสกุล
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวนหน้า 280 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 332.12 น176ร
หนังสือ 100 ปี จากบุคคลัภย์สู่ไทยพาณิชย์ (From Book to Bank) เล่มนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดทำขึ้นในวาระครบ 100 ปี ของธนาคาร ได้บันทึกไว้ซึ่งพัฒนาการของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เคียงคู่สังคมไทย และสังคมโลก ประวัติศาสตร์ของธนาคารเองและสังคมไทยโดยรวม และมุ่งหมายที่จะให้สามารถใช้อ้างอิงและเป็นคุณประโยชน์สำหรับผู้อ่าน ผู้สนใจ รวมทั้งเยาวชนจะได้ความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์การเงินการธนาคารของประเทศไทย ที่มีธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในประวัติศาสตร์นั้น 

   
ชื่อเรื่อง ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง = Always roaming with A Hungry heart
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้น
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 243 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ 779 ท567ช
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2551 เป็นการแสดงภาพที่ไม่ได้ลำดับเหตุการณ์ หรือประเทศ และภาพทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของ “รส” ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง 

   
ชื่อเรื่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 188 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 923.2593 พ172ส
หนังสือเล่มนี้นอกจากจะรวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แล้ว อาจารย์พลาดิสัย สิทธิธัญกิจ ยังได้รวบรวมพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทุกพระองค์ในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ไว้ในเล่มนี้ด้วย เพื่อจะได้รู้จักท่านทุกพระองค์เหล่านั้น และได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลขึ้น 

   
ชื่อเรื่อง พระมหากรุณาธิคุณอุ่นใจราษฎร์
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2549
จำนวนหน้า 234 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ 923.1593 ก584พ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 หนังสือพระมหากรุณาธิคุณอุ่นใจราษฎร์ เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ประมวลพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ได้แก่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร ในโอกาสเสด็จเยี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงดนตรี ประมวลบันทึกใจความพระราชดำรัส และคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสต่างๆ รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาราษฎร์ในศาสตร์แขนงต่างๆ 

   
ชื่อเรื่อง จินดามณี
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 171 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 895.911 จ354 2551
หนังสือจินดามณีฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิท จัดพิมพ์ขี้นเนื่องในงานฉลอง 200 ปี วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ในงานสัมมนาทางวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรม เรื่อง "ปัญหาการเรียน การสอน และการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน" วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหนังสือที่ระลึกและเพื่อเผยแพร่ผลงานพระนิพนธ์ด้านภาษาแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป หนังสือฉบับนี้ ทรงนิพนธ์โดยได้ปรับปรุงจากหนังสือจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี ที่แต่งขึ้นในสมัยอยุธยาแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ให้กระทัดรัดและเข้าใจความได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งทรงสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการรับราชการ จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่ายิ่งต่อการศึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม และจริยธรรม


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1661362 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::