วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 


e-Rare Books

เป็นฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหายากฉบับเต็ม สำนักหอสมุดได้จัดทำเอกสารหายากฉบับเต็มจากเอกสารที่อายุการพิมพ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แนะนำเอกสารหายาก


 

   
ชื่อเรื่อง เทพรัตนวิศิษฏศิลป์
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวนหน้า 98 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
เลขเรียกหนังสือ อ 923.2593 ส373
หนังสือ เทพรัตนวิศิษฏศิลป์ ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชานุญาตทั้งเรื่องการจัดพิมพ์หนังสือ ชื่อหนังสือ และการนำภาพวาดฝีพระหัตถ์ ภาพลายปักฝีพระหัตถ์ เพลงพระราชนิพนธ์ และผลงานพระราชนิพนธ์ ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง งานแปล ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ รวมทั้งสิ้น 349 ผลงาน มารวบรวมไว้ โดยจัดหมวดหมู่ตามประเภทและลักษณะผลงาน 

   
ชื่อเรื่อง คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 242 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ส.ร. 895.915 ภ416ค 2551
หนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส “คำพ่อสอน” เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยรวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ มานำเสนอด้วยวิธีการจัดหมวดหมู่เนื้อหาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน รวมทั้งคงรูปแบบของตัวสะกดและวรรคตอนตามต้นฉบับไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยมโนทัศน์ต่างๆ เช่น ความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งคุณธรรม ความรู้ และความสามัคคี 

   
ชื่อเรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวนหน้า 657 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ 929.81593 ค5731
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฉบับพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสที่เจริญพระชนมายุ 80 พรรษา วันที่ 6 พฤษภาคม 2546 เริ่มด้วยบทนำซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย และความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าในภาพรวม จากนั้นจึงได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ตอน เริ่มด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเก้าแรกสถาปนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

   
ชื่อเรื่อง เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 340 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 923.2593 น172
หนังสือเรื่อง เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นี้ให้ข้อมูลถึงเครื่องประกอบพระอิสริยยศขณะที่ยังดำรงพระชนม์ชีพ และในการจัดงานพระศพจนถึงในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ อาทิ เครื่องราชูปโภค พระโกศ การจัดริ้วขบวนแห่งพระอิสริยยศ ราชรถ ราชยาน และพระเมรุ ฯลฯ ในขณะเดียวกันได้นำความรู้เกี่ยวกับการจัดมหรสพและดนตรีมารวมไว้ด้วย เพราะแม้จะไม่ถือว่าเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศ แต่ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในงานพระเมรุ 

   
ชื่อเรื่อง 120 ปี โรงพยาบาลศิริราช
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 247 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ 362.11 ศ462ร
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกของวงการพระที่รวบรวมเอาภาพพระบูชาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา รวมถึงรูปหล่อของเกจิอาจารย์ต่างๆ ที่นำมารวบรวมไว้ในเล่มเดียวนี้ จึงเป็นการรวบรวมภาพพระรัชกาล พระพุทธ และรูปหล่อจำลอง ของเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1651250 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::