วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด : เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (University of Excellence) Vision: Chiang Mai University Library is a leading learning center in support of the University of Excellence
 


e-Rare Books

เป็นฐานข้อมูลเอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการค้นหาเอกสารหายากฉบับเต็ม สำนักหอสมุดได้จัดทำเอกสารหายากฉบับเต็มจากเอกสารที่อายุการพิมพ์ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แนะนำเอกสารหายาก


 

   
ชื่อเรื่อง ด้วยอาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริประชัย (2499-2551)
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 156 หน้า
เลขเรียกหนังสือ 923.7593 ส165 

   
ชื่อเรื่อง พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต (จากหนังสือพิมพ์ "ดุสิตสมิต") (พ.ศ.2461-2463)
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์ 2529
จำนวนหน้า 246 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 895.911 พ1711 

   
ชื่อเรื่อง เฉลิม 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวนหน้า 222 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ 923.2593 น172 2551 

   
ชื่อเรื่อง พรรณไม้พระตำหนักสวนปทุม : เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานที่พิมพ์ [กรุงเทพฯ : ม.ป.ท]
ปีที่พิมพ์ [2552]
จำนวนหน้า 334 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ อ 635.9 พ177 

   
ชื่อเรื่อง จดหมายเหตุงานเฉลิมฉลอง 100 ปี พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ อินฺทปญฺโญ)
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : กรม
ปีที่พิมพ์ 2550
จำนวนหน้า 188 หน้า : ภาพประกอบ
เลขเรียกหนังสือ ส.ร. 922.943 พ17115ศ


หน้า | [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]


 
   
   
 
       
       
       
จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2550
1651244 คน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 


สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศภาคเหนือ โดย งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงต้นฉบับ

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-4514, 0-5394-4517 :: email: ntic@lib.cmu.ac.th

Copyright 2007, Chiang Mai University Library. All rights reserved
:: best view at 1024 x 768 pixels ::