ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ : บทบาทสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา วัฒนธรรมและค่านิยม..

เรื่อง : บทบาทสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
วัฒนธรรมและค่านิยมของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
Roles of Higher Education Institutions Influencing Towards Cultural and
Value Development for Youths in Three Southern Border Provinces


โดย

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์
อ้อมใจ วงษ์มณฑา
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ปี2549