จุฑามณี สมบูรณ์สุทธิ์ : ศึกษาหลักคุณธรรมที่ชาวบ้านใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต..

เรื่อง : ศึกษาหลักคุณธรรมที่ชาวบ้านใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีศึกษา
ชุมชนสลัมจังหวัดขอนแก่น

โดย
จุฑามณี สมบูรณ์สุทธิ์
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)