วันพิชิต ศรีสุข : กลยุทธ์การพัฒนาสังคมของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง :กลยุทธ์การพัฒนาสังคมของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์


Open / เปิดอ่าน ...

โดย
วันพิชิต ศรีสุข
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม เมษายน 2549
ลิขสิทธ์ิเป็นของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา : http://www.moralcenter.com