วัฒนา สุวรรณไตรย์ : :การพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษา..

เรื่อง :การพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ปี)


Open / เปิดอ่าน ...

โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประยูร บุญใช้
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่มา : http://www.moralcenter.com