งานวิจัยเดือนมกราคม ๒๕๕๕

งานวิจัยเดือนมกราคม ๒๕๕๕ มีทั้งจำนวน 3 เรื่องได้แก่

1. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
2. กลยุทธ์การพัฒนาสังคมของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์
3. รูปแบบนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมของต่างประเทศ