ผลงานการประกวดร้องเพลงประเภทบุคคล - ประเภททีม ในโครงการ 3 คุณธรรมนำไทย