คณพศ สิทธิเลิศ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านจริยธรรมในการทำงาน..

เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านจริยธรรมในการทำงานกับประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสมุทรปราการ

PDF File อ่านต่อ ...

โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณพศ สิทธิเลิศ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม