รินธรรม อโศกตระกูล,ลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง : ปัจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพุทธศาสนิกชน

เรื่อง ปัจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพุทธศาสนิกชน

PDF File อ่านต่อ ...

โดย
รินธรรม อโศกตระกูล, ลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม