ไพฑูรย์ สมแก้ว ฯลฯ : การวิจัยเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่นกรณีศึกษาช่องทางทุจริตในระดับตำบล..

เรื่อง การวิจัยเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่นกรณีศึกษาช่องทางทุจริตในระดับตำบล :ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเชิงโครงสร้างระดับท้องถิ่น

PDF File อ่านต่อ ...

โดย
นายไพฑูรย์ สมแก้ว,นายประโมทย์ สังหาญ,นายธวัชชัย พรหมพันธุ์ใจ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม