คณะผู้วิจัยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา : รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม

เรื่อง : รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม

PDF File อ่านต่อ ...

ชื่อผู้วิจัย : คณะผู้วิจัยสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี)

ปี พ.ศ. 2548

เผยแพร่โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)