ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ : การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธสำหรับเด็กปฐมวัย

เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธสำหรับเด็กปฐมวัย

Open / เปิดอ่าน ...

โดย : ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
ดุษฎีนิพนธ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นสาระสมบูรณ์ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา)
ปีการศึกษา 2552

เผยแพร่โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)