เมตตาธรรมค้ำจุนโลกจริงหรือ ?


สำนักหอสมุด ได้จัดการบรรยายธรรมะ เรื่อง เมตตาธรรมค้ำจุนโลก...จริงหรือ ?
โดย พระดนัย นนฺทธมฺมิโก เจ้าอาวาสวัดร้อยจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 23
กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่