คุณธรรม 5 ข้อ ประเทศเวียดนาม (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔)

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔

1. รักชาติ รักประชาชน
2. เรียนดี ทำงานดี
3. สามัคคี มีวินัย
4. อนามัยดี
5. สื่อสัตย์ สุจริต

โดย ผู้นำท่านโฮ จิ มิน