9. วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทยแถบลุ่มแม่น้ำโขง ในประเทศไทย

เรื่อง : วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทยแถบลุ่มแม่น้ำโขง ในประเทศไทย

โดย
นายอุดม จูมพลหล้า, ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว, นางสาวมณีวรรณ ศรีนา, นางสาวจันทร์จืรา จูมพลหล้า
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม