ฝนกล้วยให้เป็นเข็มหนังสือเรื่อง "ฝนกล้วยให้เป็นเข็ม"

เลขเรียกหนังสือ 089.95911 ส172ผ 2554

โดย
นิ้วกลม : เขียน
นฤมล เสือแจ่ม : ภาพประกอบ