4. บทบาทสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาวัฒนธรรม..

เรื่อง : บทบาทสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยมของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย
ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์,
อ้อมใจ วงษ์มณฑา
จุฑามณี สมบูรณ์สุทธิ์