3. วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทยแถบลุ่มแม่น้ำโขง..

เรื่อง : วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทยแถบลุ่มแม่น้ำโขง ในประเทศไทย

โดย
นายอุดม จูมพลหล้า,
ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว,
นางสาวมณีวรรณ ศรีนา,
นางสาวจันทร์จืรา จูมพลหล้า