1. กลยุทธ์การพัฒนาสังคมของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง : กลยุทธ์การพัฒนาสังคมของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์

โดย
นายวันพิชิต ศรีสุข
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม