ปัจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพุทธศาสนิกชน

ปัจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพุทธศาสนิกชน

โดย
นางสาว รินธรรม อโศกตระกูล,นางสาว ลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม