การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านจริยธรรม..

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านจริยธรรมในการทำงานกับประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสมุทรปราการ

โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณพศ สิทธิเลิศ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม